Gmina Łaziska Górne

Skrzynka podawcza

http://epuap.gov.pl

Dostępne moduły

Regulamin

Polityka Prywatności i Regulamin korzystania z usług Zintegrowanego Systemu Zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego

Użytkownicy są zobowiązani do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z zasobów portalu. Zapoznanie się z treścią Regulaminu jest równoznaczne z oświadczeniem użytkownika, że go rozumie i akceptuje.

I. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

 1. Portal – Portal dostępny pod adresem: www.gis.mikolow.eu.
 2. Infrastruktura informacji przestrzennej – opisane metadanymi zbiory danych przestrzennych oraz dotyczące ich usługi, środki techniczne, procesy i procedury, które są stosowane i udostępniane przez współtworzące infrastrukturę informacji przestrzennej organy wiodące, inne organy administracji oraz osoby trzecie.
 3. Dane przestrzenne – dane odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do określonego położenia lub obszaru geograficznego.
 4. Usługi danych przestrzennych – usługi będące operacjami, które mogą być wykonywane przy użyciu oprogramowania komputerowego na danych zwartych w zbiorach danych przestrzennych lub na powiązanych z nimi metadanych.
 5. Zbiór danych przestrzennych – rozpoznawalny ze względu na wspólne cechy zestaw danych przestrzennych.
 6. Usługa publiczna – usługa umożliwiająca wprowadzenie, edytowanie obiektów punktowych, liniowych, powierzchniowych.
 7. Metadane infrastruktury informacji przestrzennej – informacje, które opisują zbiory danych przestrzennych oraz usługi danych przestrzennych i umożliwiają odnalezienie, inwentaryzację i używanie tych danych i usług.
 8. Użytkownik – osoba przeglądająca lub korzystająca z Portalu.
 9. Autoryzacja – proces potwierdzający tożsamość użytkownika.
 10. Rejestracja – proces umożliwiający zebranie danych o użytkowniku oraz nadanie mu loginu i hasła.
 11. Logowanie – czynność polegająca na podaniu przez Użytkownika nadanego loginu i hasła w celu wejścia do systemu i umożliwienia korzystania z usług publicznych.
 12. Właściciel Portalu – Urząd Miasta Mikołów.

II. Informacje ogólne

 1. Dostęp do zbioru i usług danych przestrzennych określają przepisy:
  a) art. 40 a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2020 poz. 2052 z późn. zm.),
  b) art. 14, art. 15, art. 16 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (tj. Dz.U. z 2020 poz. 177 z późn. zm.),
  c) art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz.U. z 2020 poz. 346 z późn. zm.).
 2. Prezentowana na portalu internetowa mapa ma charakter wyłącznie poglądowy i w żadnym razie nie może być traktowana jako dokument oficjalny. Nie może też stanowić podstawy do jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych bądź roszczeń wobec właściciela Portalu lub innych podmiotów publicznych i prywatnych.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i inne przepisy powszechnie obowiązujące.

III. Dostęp do usług

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z zasobów portalu www.gis.mikolow.eu przez Użytkowników nieautoryzowanych.
 2. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Rejestracja użytkownika ma charakter jednorazowy i służy uzyskaniu danych niezbędnych do stworzenia konta użytkownika, zebrania statystyk odwiedzin i późniejszego zalogowania.
 4. W czasie procesu rejestracji użytkownik definiuje login i hasło wykorzystywane później w procesie logowania.
 5. Użytkownik autoryzowany w każdej chwili może dokonać modyfikacji bądź usunięcia swoich danych.
 6. Dane gromadzone w procesie rejestracji przechowywane są zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Mikołów oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str.1).

IV. Zasady korzystania z danych i usług przez Użytkowników

 1. Użytkownik nie ma prawa kopiować, sprzedawać, udostępniać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać treści portalu w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
 2. Użytkownik autoryzowany zobowiązany jest do wskazywania zdarzeń zgodnie z prawdą i ich aktualnym stanem. Wskazanie nieprawdziwego zdarzenia skutkuje automatycznym zablokowaniem konta użytkownika. Jeśli nieprawdziwe zgłoszenie wywołało reakcję określonych służb (szczególnie w zakresie bezpieczeństwa publicznego) zgłaszający może zostać zlokalizowany przy użyciu wszelkich dostępnych środków technicznych a następnie pociągnięty do odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych informacji.

V. Warunki techniczne korzystania z danych i usług

 1. Przy korzystaniu z zasobów portalu zabronione jest:
  a) wykorzystywanie wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, skryptów lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie portalu,
  b) wykorzystywanie kodów komputerowych, skryptów lub programów automatyzujących korzystanie z usług udostępnionych przez portal.

VI. Gromadzenie danych

Dane osobowe zbierane przez Portal są gromadzone na dwa sposoby:

1. Informacje podawane dobrowolnie przez użytkowników w celu wypełnienia formularzy rejestracyjnych w celu tworzenia kont użytkowników na stronach i aplikacjach internetowych.

2. Informacje uzyskiwane automatycznie podczas korzystania przez użytkowników z naszych stron i aplikacji internetowych, tj.:

 • Informacje w dziennikach serwerów - nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP oraz tzw. pliki cookies.
 • Adres IP - każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP. Na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią.
 • Pliki cookies (tzw. ciasteczka) - niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty (komputer, tablet, smartfon itp.).

W oparciu o pliki cookie, analizujemy gromadzone dane korzystając z serwisu Google Analytics. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności Google Analytics.

Podanie danych, o który mowa w pkt 1 wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z:

 • art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1219);
 • Ustawą o ochronie danych osobowych;
 • Ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1907).

VII. Prawa autorskie

 1. Zawartość niniejszej strony jest chroniona prawem autorskim z uwzględnieniem treści art. 4 ustawy o prawie autorskim, zgodnie, z którym: „Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego: akty normatywne lub ich urzędowe projekty; urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole; opublikowane opisy patentowe lub ochronne; proste informacje prasowe".

VIII. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

  Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Burmistrz Mikołowa moich danych osobowych, podanych w celu rejestracji konta w Portalu  i korzystania z uprawnień użytkownika autoryzowanego. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

 2. Informacja o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych

  Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO – informuje się, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest jest Urząd Miasta Mikołów z siedzibą pod adresem: Rynek 16, 43-190 Mikołów, reprezentowany przez Burmistrza Mikołowa;

II. Inspektor Ochrony Danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacją praw z tym związanych w następujący sposób: pisemnie na adres: Urząd Miasta Mikołów - Inspektor Ochrony Danych, Rynek 16, 43-190 Mikołów, osobiście w/w siedzibie Urzędu Miasta Mikołów, telefonicznie pod nr tel. 32-324-84-22, poprzez pocztę elektroniczną na adres: grzegorz.szymanski@mikolow.eu;

III. Cele przetwarzania danych
Administrator będzie przetwarzać dane konieczne do rejestracji konta użytkownika autoryzowanego w Portalu.

IV. Informacja o dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże niezbędny do realizacji celu w jakim są one zbierane, czyli rejestracji konta w Portalu w celu uzyskania uprawnień użytkownika autoryzowanego.

V. Konsekwencje niepodania danych osobowych
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie równoznaczne z brakiem możliwości rejestracji konta w Portalu

Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody/dezaktywacji konta przez użytkownika autoryzowanego.

VII. Prawo dostępu do danych osobowych
Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, usunięcia, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: gis@mikolow.eu

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organy nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. Odbiorcy danych
Dane osobowe użytkownika autoryzowanego mogą zostać ujawnione firmom sprawującym opiekę techniczną nad Portalem.

X.
Dane użytkownika autoryzowanego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.