O projekcie

Gminy powiatu mikołowskiego: Mikołów, Łaziska Górne, Ornontowice, Orzesze, Wyry oraz Powiat Mikołowski rozpoczęły w roku 2008 realizację projektu pod nazwą „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)". Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew.dztwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych.