Cel projektu

Celem projektu była budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS). Budowa systemu polegała na:

  • Budowie systemu informacji przestrzennej, udostępnieniu urzędnikom system pozwalającego na przetwarzanie informacji o terenie i podejmowanie decyzji.
  • Zasileniu zbudowanego systemu zsynchronizowanymi danymi.
  • Zakupie sprzętu komputerowego i niezbędnych urządzeń
  • Zbudowaniu mechanizmów wymiany danych pomiędzy powiatem a gminami.
  • Publikowaniu wybranych danych z bazy informacji o terenie na stronach internetowych.

Celem bezpośrednim jest poprawa zarządzania powiatem mikołowskim i gminami powiatu poprzez dostarczenie spójnych i wiarygodnych informacji. Cel zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego opartego o informację o terenie. Wskazany powyżej cel bezpośredni wynika ze zidentyfikowanego problemu braku spójnych i wiarygodnych informacji niezbędnych do zarządzania powiatem i gminami powiatu. Cel jest zgodny z celem szczegółowym priorytetu II.: Społeczeństwo Informacyjne RPO WSL: Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Zgodnie z uszczegółowieniem RPO WSL „Specyficznym dla tego działania jest tworzenie systemów wspomagania zarządzania w administracji publicznej na poziomie lokalnym, ponadlokalnym oraz regionalnym. Priorytetowym zadaniem realizowanych projektów, jest zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług, a także integracja i standaryzacja istniejących oraz nowo tworzonych systemów informatycznych".