Gmina Orzesze

Dostępne moduły

Numeracja porządkowa nieruchomości

W ramach modułu prowadzona jest w pełnym zakresie wymaganym prawem ewidencja nazw ulic i numerów porządkowych. Działanie modułu jest zintegrowane i wykorzystuje wprost dane z EGIB oraz ewidencji...

Ład przestrzenny

Moduł gromadzi dane i funkcjonalności związane z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Sieć drogowa

W ramach modułu prowadzona jest przede wszystkim - zgodnie ze stosownymi przepisami - ewidencja dróg gminnych i powiatowych, ewidencja znaków drogowych i organizacji ruchu oraz rejestr filmów pasa...

Sieć hydrograficzna

Moduł pozwala na prowadzenie ewidencji wód stojących i płynących wraz z ochroną, zakresów działań spółek wodnych oraz na prowadzenie ewidencji pozwoleń wodno-prawnych.

Ochrona środowiska

Moduł ochrony środowiska gromadzi szereg danych o charakterze przestrzennym

Ochrona przyrody i krajobrazu

Moduł pozwala na prowadzenie ewidencji form ochrony przyrody oraz ewidencję wniosków i decyzji dotyczących usuwania drzew i krzewów.

Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków

W ramach modułu, prowadzona jest ewidencja obiektów zabytkowych lub objętych ochroną oraz stref ochronnych, a także - ewidencja dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zabytków.

Tereny górnicze

Moduł pozwala na prowadzenie bazy danych o obszarach górnicznych i terenach górniczych wraz z opisami obiektów i wyszczególnieniem powierzchniowych obiektów zagrożonych, oraz bazy informacji o...

Inne usługi komunalne

W ramach modułu jest prowadzonych kilka różnych ewidencji

Inne tematy gmin

W ramach modułu "inne tematy gmin" prowadzone są rejestry w zakresie: