Powiat Mikołowski

Skrzynka podawcza

http://epuap.gov.pl

Dostępne moduły

Ład przestrzenny

Moduł gromadzi dane i funkcjonalności związane z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Sieć drogowa

W ramach modułu prowadzona jest przede wszystkim - zgodnie ze stosownymi przepisami - ewidencja dróg gminnych i powiatowych, ewidencja znaków drogowych i organizacji ruchu oraz rejestr filmów pasa...

Sieć hydrograficzna

Moduł pozwala na prowadzenie ewidencji wód stojących i płynących wraz z ochroną, zakresów działań spółek wodnych oraz na prowadzenie ewidencji pozwoleń wodno-prawnych.

Ochrona środowiska

Moduł ochrony środowiska gromadzi szereg danych o charakterze przestrzennym

Ochrona przyrody i krajobrazu

Moduł pozwala na prowadzenie ewidencji form ochrony przyrody oraz ewidencję wniosków i decyzji dotyczących usuwania drzew i krzewów.

Tereny górnicze

Moduł pozwala na prowadzenie bazy danych o obszarach górnicznych i terenach górniczych wraz z opisami obiektów i wyszczególnieniem powierzchniowych obiektów zagrożonych, oraz bazy informacji o...